2n termini per a les ajudes DRAC a la mobilitat

Segon termini per a sol·licitar les ajudes del Programa de Mobilitat DRAC de la Xarxa Vives d’Universitats per a estudiants, PDI i PTGAS de la UPV

Fins al 15 de setembre està obert el segon període per a demanar les ajudes del Programa de Mobilitat DRAC de la convocatòria vigent per al curs 2023-2024, realitzada pel Vicerectorat d’Organització d’Estudis, Qualitat, Acreditació i Llengües de la UPV.

L’objectiu general de la convocatòria és fomentar la mobilitat acadèmica entre les universitats de la Xarxa Vives (XVU) participants en el programa DRAC (https://bit.ly/univ-participants), d’acord amb el programa DRAC (Docència, Recerca i Activitats Culturals) (https://www.vives.org/).

Destinataris

  • estudiants matriculats en el curs 2023-2024 a la Universitat Politècnica de València que estiguen cursant estudis de grau, amb més de 45 crèdits aprovats; estudis de màster oficial universitari o estudis de doctorat
  • personal universitari (PDI i PTGAS) en situació de servei actiu a la UPV

Objecte de les ajudes

  • estudiants: assistir a cursos, seminaris, estades de recerca o altres activitats de la Xarxa Vives o de les universitats participants en el programa DRAC de la Xarxa Vives
  • PDI: participar en jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball o  impartir docència en valencià o participar en projectes de difusió del valencià a les universitats participants en el programa DRAC de la Xarxa Vives
  • PTGAS: realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi o participar en jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball, així com participar en projectes de difusió del valencià a les universitats participants en el programa DRAC de la Xarxa Vives

Quantia de les ajudes: L’ajuda cobreix les despeses d’allotjament, inscripció i desplaçament de mobilitats físiques:

  1. despeses d’allotjament i inscripció o matrícula (si escau): fins un màxim de 420 euros; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció.
  2. despeses de desplaçament: fins al màxim que estableix el Quadre d’ajuts al desplaçaments DRAC publicat a la web de la Xarxa Vives d’Universitats

Sol·licituds

La convocatòria es manté oberta al llarg del curs acadèmic. Les sol·licituds s’han de presentar sempre abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es realitze amb posterioritat a aquesta. En cap cas s’admetran sol·licituds per a activitats ja realitzades.

  1. períodes de sol·licituds:

– 1r. Del 8 al 28 de febrer de 2024 (finalitzat)

– 2n. De l’1 de març al 15 de setembre de 2024 (vigent)

  • presentació de sol·licituds: exclusivament de manera telemàtica per mitjà de la seu electrònica de la UPV (https://sede.upv.es), “presentació de sol·licitud genèrica”, adreçades al Servei de Promoció i Normalització Lingüística, i hauran d’anar acompanyades de la documentació que s’indica en cada convocatòria

Convocatòries: https://www.upv.es/entidades/SPNL/info/1190000normalv.html

Més informació: www.upv.es/bondia > ajudes del programa DRAC a la mobilitat

Punt d’informació de la UPV de les ajudes DRAC: Servei de Promoció i Normalització Lingüística – www.upv.es/bondia – spnl@upv.es – 96 387 77 08