AJUDES DEL PROGRAMA DE MOBILITAT DRAC DE LA XARXA VIVES D’UNIVERSITATS

La UPV, a través del Vicerectorat d’Organització d’Estudis, Qualitat, Acreditació i Llengües, convoca ajudes del Programa de Mobilitat DRAC de la Xarxa Vives d’Universitats, amb l’objectiu general de fomentar la mobilitat acadèmica entre les universitats de la Xarxa Vives

DESTINATARIS

  • estudiants matriculats en el curs 2023-2024 a la Universitat Politècnica de València que estiguen cursant estudis de grau, amb més de 45 crèdits aprovats; estudis de màster oficial universitari o estudis de doctorat
  • personal universitari (PDI i PTGAS) en situació de servei actiu a la UPV

OBJECTE DE LES AJUDES

  • ESTUDIANTS: assistir a cursos, seminaris, estades de recerca o altres activitats de la Xarxa Vives o de les universitats participants en el programa DRAC de la Xarxa Vives
  • PDI: participar en jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball o  impartir docència en valencià o participar en projectes de difusió del valencià a les universitats
  • PTGAS: realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi o participar en jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball, així com participar en projectes de difusió del valencià a les universitats

QUANTIA DE LES AJUDES: L’ajuda cobreix les despeses d’allotjament, inscripció i desplaçament de mobilitats físiques:

  1. despeses d’allotjament i inscripció o matrícula (si escau): fins un màxim de 420 euros; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció.
  2. despeses de desplaçament: fins al màxim que estableix el quadre d’ajuts al desplaçaments DRAC publicat a la web de la Xarxa Vives d’Universitats.

SOL·LICITUDS

  1. períodes de sol·licituds:

– 1r. fins al 28 de febrer de 2024

– 2n. De l’1 de març al 15 de setembre de 2024

  • presentació de sol·licituds: exclusivament de manera telemàtica per mitjà de la seu electrònica de la UPV (https://sede.upv.es), “presentació de sol·licitud genèrica”, adreçades al Servei de Promoció i Normalització Lingüística, i hauran d’anar acompanyades de la documentació que s’indica en cada convocatòria

CONVOCATÒRIES: https://bit.ly/48fHh9V

MÉS INFORMACIÓ: www.upv.es/bondia > ajudes del programa DRAC a la mobilitat

PUNT D’INFORMACIÓ DE LA UPV DE LES AJUDES DRAC: Servei de Promoció i Normalització Lingüística (www.upv.es/bondia, spnl@upv.es, 96 387 77 08)